Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność z najwyższą starannością.
Zasady podstawowe

Administrator Danych (dalej Administrator) portalu internetowego PracowniaMielewczyk.pl (dalej Serwis) przykłada dużą wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych, w szczególności zaś do ochrony i zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zasady przetwarzania danych

Administrator Danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i spersonalizowany dostęp do Serwisu oparty jest o pliki cookies. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu nie jest konieczna autoryzacja użytkownika, ale wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić aktywne korzystanie z Serwisu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.

Dane wymagane do kontaktu

Serwis udostępnia aktywne formularze służące do zbierania danych osobowych w celu nawiązania kontaktów telefonicznych, e-mailowych, jak również osobistych. W toku rejestracji niezbędne jest podanie danych, niekoniecznie łącznie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Ponadto osoba przekazująca swoje dane poprzez Serwis jest zobligowana potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administrator danych sam ustala które dane są obowiązkowe.

Administrator danych nie jest uprawniony do żądania od użytkowników podania danych osobowych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.), to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Dane osobowe i Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są Krystian Mielewczyk oraz Leszek Mielewczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Mielewczyk SC, ul. Kazimierska 26, 84-240 Reda, REGON: 221579010, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i dla celów statystycznych.

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym ewentualne dane osobowe opublikowane przez Użytkowników w Serwisie są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres pracowniamielewczyk@wp.pl.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Linki do innych stron internetowych

Administrator danych nie odpowiada za politykę prywatności, stosowaną przez administratorów serwisów, do których przekierowują linki rozpowszechniane w serwisie przez Użytkowników. Użytkownik rozpowszechniający w serwisie linki do innych stron internetowych ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na tej stronie i skutki dokonanego rozpowszechnienia.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Polityka antyspamowa

Celem Serwisu nie jest propagowanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych osobom trzecim. Administrator danych stanowczo potępia zachowania, mające na celu uzyskanie korzyści płynących z możliwości użytkowania funkcjonalności Serwisu, z naruszeniem prawa do prywatności i innych dóbr prawem chronionych, przysługujących osobom trzecim.

Polub nas na facebooku